โรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในสองแห่งของเขต 4 ตั้งอยู่เลขที่ 85 ถนนสมบูรณ์กุล อำเภอเมืองราชบุรี ปัจจุบันมีขนาด 855 เตียง (ไม่รวม ICU) แต่เดิมเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้นได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2484  สร้างเสร็จและเปิดบริการแก่ประชาชนใน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ประกอบด้วย ตึกอำนวยการ เรือนรับผู้ป่วย 25 เตียง บ้านพักแพทย์และโรงครัวอย่างละ 1 หลัง มีแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นอีก 7 ท่านทำงานประจำ นายแพทย์ทนง วิริยะชาติ เป็นผู้อำนวยการท่านแรกและดำรงตำแหน่งอยู่นาน 5 ปี

 


 นายแพทย์คง  สุวรรณรัตน์ 

          ซึ่งมารับตำแหน่งเมื่อวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2489  ท่านได้สร้างชื่อเสียงแก่โรงพยาบาลราชบุรีเป็นอันมากตลอดช่วงเวลาที่ท่านประจำอยู่ ณ โรงพยาบาลนี้เป็นเวลานานถึง 5 ปี ได้ทำการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นจนสามารถรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง ประชาชนมีความนิยมในบริการการแพทย์แผนปัจจุบันยิ่งขึ้น

 


 นายแพทย์ประพฤติ ธีระคุปต์    

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2494 จนถึง 1 มกราคม พ.ศ.2495 ในช่วงนี้โรงพยาบาลราชบุรีได้ถูกโอนสังกัดจากเทศบาลเมืองราชบุรีไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 


 นายแพทย์สมนึก  วิทิศวรการ

            ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่เป็นเวลานาน  16 ปี จนถึงแก่กรรมในวันที่ 27  สิงหาคม พ.ศ. 2511  ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาลราชบุรีมีการแบ่งแผนกตามสาขาวิชาหลัก มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ได้รับความนิยมเชื่อถือจากผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น และได้รับความสนับสนุนจากราชการและประชาชนในการก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มขึ้นจนมีจำนวนเตียงถึง 183 เตียง


  นายแพทย์ธนา เอียการนา

        ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ. 2511ได้ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย อาคารผ่าตัดขนาด 3 ห้อง และอาคารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมากจนสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 260 เตียง ก่อนที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครราชสีมาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2516 

 


 นายแพทย์ปราเมศ  ชัยจินดา

          ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 24  สิงหาคม  พ.ศ. 2516 มีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นถึง  365  เตียง  มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการยิ่งขึ้นจนเป็นที่นิยมของประชาชนในจังหวัดราชบุรีและใกล้เคียง  มีการพัฒนาทางวิชาการ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นจนได้รับการกำหนดให้พัฒนาเป็นโรงพยาบาลศูนย์  ในช่วงปี พ.ศ.2518 ถึง พ.ศ.2520 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารผู้ป่วย  “เจ้าฟ้ามหาจักรี”  หอผู้ป่วยฉุกเฉิน  นายแพทย์ปราเมศ  ชัยจินดา ได้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่จนย้ายไปรับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2522


 นายแพทย์เดชา  กิจประยูร

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการในวันที่  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2522      ในช่วงเวลา 7 ปี มีการจัดหาและการพัฒนาบุคลากรประเภทและระดับต่าง ๆ ได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการเฉพาะสาขายิ่งขึ้น ปรับปรุงทางวิชาการมีการรับแพทย์ฝึกหัด เป็นสถาบันสมทบฝึกนักศึกษาและแพทย์ประจำบ้านหลายสาขา สถานที่ของโรงพยาบาลได้รับการปรับปรุงและทำนุบำรุงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม นายแพทย์เดชา  กิจประยูร  ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี เมื่อ  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2529


 นายแพทย์ไสว  ลิมปิษเฐียร

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  1  ตุลาคม พ.ศ. 2529  มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ และพัฒนาทางวิชาการโดยลำดับ จนกระทั่ง  30  กันยายน  พ.ศ. 2531

 

 


 นายแพทย์มงคล   จิตวัฒนากร

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531  จนกระทั่ง 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ได้พัฒนางานทุกด้านของโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง คือ โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9002 :2001  และได้รับการประกาศเกียรติคุณหลายสาขา เช่น งานบริการผู้ป่วยนอก และโภชนาการ

 


 นายแพทย์เผด็จ   บรรจงจิตร

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2546  จนกระทั่ง 31 ธันวาคม 2547

 

 


 นายแพทย์ธงชัย   ตรีวิบูลย์วณิชย์

         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  5 มกราคม พ.ศ. 2548 จนกระทั่ง 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ได้ส่งเสริมสนับสนุนจนโรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA ในปี พ.ศ. 2549 

 


  นายแพทย์ธนินทร์   พันธุเตชะ

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550  จนกระทั่ง  1  กันยายน พ.ศ. 2552 

 

 


 นายแพทย์จินดา   แอกทอง

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ 30 กันยายน 2552 จนกระทั่ง 3 มีนาคม 2553

 

 


 นายแพทย์สมชาย   เทพเจริญนิรันดร์

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  10 มีนาคม 2553   จนกระทั่ง  27 ตุลาคม 2557

 

 


 นายแพทย์ทรงพล   ชวาลตันพิพัทธิ์

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  7 ตุลาคม 2557   จนกระทั่ง  30 กันยายน 2561

 

 


 นายแพทย์พิเชียร   วุฒิสถิรภิญโญ

          ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเมื่อ  1 ตุลาคม 2561   จนกระทั่ง  30 กันยายน 2564

 

 


ปัจจุบันโรงพยาบาลราชบุรี ภายใต้การอำนวยการโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์  คำอิ่ม  ได้รับการพัฒนาในทุกด้านกล่าวคือ

   การบริหาร : มีการมอบหมายและกระจายหน้าที่ให้ฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ รับผิดชอบยิ่งขึ้น การกำหนดนโยบาย งานและกิจกรรมเป็นไปอย่างมีระบบ

   การบริการ : กลุ่มงานเทคนิคบริการต่าง ๆ สามารถครอบคลุมภารกิจในการให้บริการขั้นสูงประเภทโรงพยาบาลศูนย์ได้ดียิ่งขึ้น เปิดให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง มีแพทย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล

   งานวิชาการ : มีการประชุมวิชาการของฝ่ายและกลุ่มงานต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษาแพทย์และนักศึกษาอื่น ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุข

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี