คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชบุรี

นพ.ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี
นพ.ณรงค์ เห็นประเสริฐแท้ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
   

รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและคุณภาพ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์

    และหัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
นพ.สมชัย

โชคพัฒนาพงศ์

รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นางนพมาศ สุทธิวิรัช รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นพ.ธนะบุญ ประสานนาม รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ
    และหัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก
นพ.นิคม มะลิทอง รองผู้อำนวยการด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
นพ.กิตติภัต วัฒนพาหุ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ประดิษฐ แสงศิริวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม
พญ.บุษบา ภักดีรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา
นพ.สมนึก หลิมศิโรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช
นพ.ศุภชัย ไพบูลย์ผล หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม
นพ.ธเนศ ลีลาเชี่ยวชาญกุล หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา
พญ.สุธาสินี สมานคติวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
นพ.รณาวุธ กล่ำสมบัติ หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์
นพ.มงคล ธนะรุ่ง หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม
นพ.อภิชัย นพคุณวิจัย หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก
พญ.รุ่งอรุณ มหาไชย หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู
นพ.สุรชัย เกียรติชัยพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม
ภญ.ศิริวรรณ เรืองสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม
น.ส.ปุญชรัสมิ์ วงษ์อุตสาห์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
นายวิชัย เกียรติบุญศรี หัวหน้ากลุ่มงานกายภาพบำบัด
นายวัชภูมิ ทองใบ หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์
นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช
ทพ.นิพัทธ์ สมศิริ หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม
นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยา
นางอรวรรณ ภิริยะกากูล หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม
นายวิโรจน์ ธัชศฤงคารสกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์บริการ
น.ส.สิริพร จันทร์ศักดิ์ศรี หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน
นางวรรณา สาริยาชีวะ หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ
นพ.สิทธิกร กำแพงทอง หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม
นายธนัตกรณ์ ผุดผาด หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา
นางบุญศรี อัครพิทักษ์พงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
นางพรเพ็ญ ประชาภิญโญ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลชุมชน
นางสุนันท์ เกียรติชัยพิพัฒน์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
นางอรวรรณ แผงสุข หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
น.ส.นุชนารถ พิบูลรัตนากุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
นางนววรรณ มณีจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด
นางอรวรรณ อนามัย หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม
นางจินตนา เชื้อสมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
น.ส.วนิดา ยืนยง หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
นางสุรีย์รัตน์ เกียรติบุญศรี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์
น.ส.อุมาภรณ์ พิพิธวณิชการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยโสต ศอ นาสิก จักษุ
นางอุบล แจ่มนาม หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ - นรีเวช
นางจินดรุณี รักแคว้น หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
นางปรียนันท์ มารักษา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
น.ส.อัญชลีย์ เจนวิถีสุข หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยห้องผ่าตัด
นางประจวบ ทองเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
น.ส.กสลี ศรีอนันต์ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ
นางผ่องพักตร์ ชูศรี หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการพยาบาล
นางสุนีย์ พิมพ์สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน
นางบุญศรี สีบุบผา หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ
นายโดม เรืองเดช หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมโรงพยาบาลราชบุรี
น.ส.รัชนี อินทร์มณี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
นางทิพวรรณ พุทธิจักรรักษา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางศิริพร พูลศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี