ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้ายข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำแหน่ง 1 ตำแหน่ง

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัครนักวิชาการพัสดุ

- ใบสมัครนักจัดการงานทั่วไป

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี