ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี  ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไปแล้วนั้น

         บัดนี้ การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- เอกสารแนบ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี