ด้วยกลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้ายนักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

- เอกสารแนบ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี