ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 6-15 กันยายน 2564 นั้น บัดนี้ การสรรหา และคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี