ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา)

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

- เอกสารแนบ

         ตามประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564 เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย เงินโครงการพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรีไปแล้วนั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังนี้

- เอกสารแนบ

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- เอกสารแนบ

ด้วยกลุ่มงานพัสดุ และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการสัมภาษณ์รับย้ายนักวิชาการพัสดุ และนักจัดการงานทั่วไป เพื่อมาปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อย จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

- เอกสารแนบ

         ตามประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี การดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

- เอกสารแนบ

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี