ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 15 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้เปิดสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 12 มกราคม 2561 นั้น

เนื่องจากไม่มีผู้มาสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จึงขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โดยขอยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (ชั้น 2 ตึกอำนวยการ) โรงพยาบาลราชบุรี ในวันและเวลาราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- หนังสือประกาศรับสมัคร


 

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานเปล จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ดังต่อไปนี้

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

 


 

ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตามคำสั่ง อ.ก.พ.สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ 25/2557 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 อัตรา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัครผู้ป่วยนอก

- ใบสมัครผู้ป่วยใน

 


 

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รัยสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ พนักงานประจำห้องทดลอง พนักงานเก็บเอกสาร พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานเปล โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรายชื่อ


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี