ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศขยายเวลา

- หนังสือประกาศรับสมัคร


 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ราชการ)

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศขยายเวลา

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง โรงพยาบาลราชบุรีตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตามรายละเอียดดังนี้

- ประกาศรายชื่อ


 

ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ตามประกาศได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี