ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ ตามประกาศ ได้ที่นี่

 


 

     ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

 


 

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 35456 งานบริการสุขภาพชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


 

          ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี โดยจะดำเนินการคัดเลือกตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 175 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- หนังสือประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร

 


 

          ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี