ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้          

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึง กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

          ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 กำหนดไว้ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-  ประกาศรับสมัคร

-  ใบสมัคร

-  เอกสารประกอบการคัดเลือก


 

          ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถทั่วไป ความรู้เฉพาะตำแหน่ง คุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ซึ่งสามารถดูรายชื่อได้ที่นี่


 

          ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลองนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2560 ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี