ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติและนักทรัพยากรบุคคล และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2560 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


          ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการสถิติ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2560 นั้น

          โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ด้วยจังหวัดราชบุรีประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ และนักทรัพยากรบุคคล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

          ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมการผลิต/ ด้านเภสัชกรรมคลีนิค) ตำแหน่งเลขที่ 35686 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

          ในการนี้ หากผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว ให้ยื่นใบสมัครผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นและเอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ชัดเจนส่งถึงกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-28 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ โดยถือวันที่ลงรับหนังสือของโรงพยาบาลราชบุรีเป็นสำคัญ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี่


 

         ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งเภสัชกร, นักเทคนิคการแพทย์ และนักกายภาพบำบัด นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว

         จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี