ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

1. นักเทคนิคการแพทย์   จำนวน 4   อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา   จำนวน 3   อัตรา
3. ผู้ช่วยเภสัชกร   จำนวน 1   อัตรา

ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

         ตามที่ได้มีประกาศโรงพยาบาล ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ตำแหน่งนักายภาพบำบัด ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่


 

          ด้วยมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชุบรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

 

 

           ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขซึ่งดูรายละเอียดได้ที่นี่


 

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี