โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์  ให้บริการดูแลสุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2484 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาลตติยภูมิระดับสูง มีแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขาวิชา และแพทย์เฉพาะทางย่อย เป็นศูนย์รักษาโรคเฉพาะทางที่ทันสมัยแห่งหนึ่ง ในแถบภาคตะวันตกของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังเป็นสถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มีการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ที่ผ่านมา มีแพทย์จบการศึกษาไปแล้ว หลายรุ่น และทำงานอยู่ในหลายๆ จังหวัดในภูมิภาคนี้ 

 

 ความเป็นมา

         ได้กระทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2484   สร้างเสร็จและเปิดบริการแก่ประชาชนใน วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 ประกอบด้วย ตึกอำนวยการ เรือนรับผู้ป่วย 25 เตียง บ้านพักแพทย์และโรงครัวอย่างละ 1 หลัง มีแพทย์ 1 ท่าน พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นอีก 7 ท่าน  

 ปี 2489 - 2493  ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมขึ้นจนสามารถรับผู้ป่วยได้ 50 เตียง
 ปี 2494 ได้รับการโอนสังกัดจากเทศบาลเมืองราชบุรี ไปขึ้นกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 ปี 2495 - 2511 มีการแบ่งแผนกตามสาขาวิชาหลัก มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ ก่อสร้างหอผู้ป่วยเพิ่มจนมีจำนวนเตียงถึง 183 เตียง
ปี 2511 - 2515  ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย อาคารผ่าตัดขนาด 3 ห้อง และอาคารอื่นๆ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนสามารถรับผู้ป่วยได้ถึง 260 เตียง
ปี 2516  มีการขยายจำนวนเตียงเพิ่มขึ้นถึง 365 เตียง
 ปี 2518 - 2520 ก่อสร้างอาคารอำนวยการ อาคารผู้ป่วย "เจ้าฟ้ามหาจักรี" หอผู้ป่วยฉุกเฉิน
 ปี 2522 เป็นสถาบันสมทบฝึกนักศึกษา และแพทย์ประจำบ้านหลายสาขา
 ปี 2531 - 2546 พัฒนางานทุกด้านของโรงพยาบาล และได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9002:2001
 ปี 2548 - 2550 ได้ส่งเสริมสนับสนุนจนโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ  HA

 

ปัจจุบันโรงพยาบาลราชบุรี ภายใต้การอำนวยการโดย นายแพทย์เกรียงศักดิ์   คำอิ่ม    วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564