เขตสุขภาพที่ 5

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลราชบุรีและเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมเขตสุขภาพที่ 5 เปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Training) ซึ่งครอบคลุมสถาบันร่วมฝึกอบรมในเขตสุขภาพที่ 5 ประกอบด้วยพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบด้านการฝึีกอบรมหลัก ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา การฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ และมีการพัฒนาหลักสูตรทุก 5 ปี 

     แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based Training) พ.ศ.2562 นี้ ได้พัฒนามาจากหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ. 2561 และพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education (WFME) Global Standards for Quality Lmprovement: Postgraduate Medical Education ค.ศ.2015 โดยมีขอบเขตครอบคลุมพันธกิจ กระบวนการ โครงสร้างองค์ประกอบ ผลลัพธ์หรือความสามารถที่พึงประสงค์ การประเมินผล และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ในการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กัน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางคลินิกที่มุ่งไปสู่การประกอบเวชปฏิบัติในฐานะแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์/ปรัชญา ค่านิยมของสถาบันฝึกอบรมฯ

     "เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิที่ตอบสนองความต้องกันของชุมชนและประเทศชาติ"

พันธกิจ

    1.จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ

    2.บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ

    3.ศึกษาวิจัยและจัดการความรู้ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว

-ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านและการขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุน/แพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร ของแพทยสภาประจำปีการฝึกอบรม 2563 

-ประกาศการรับสมัครและคัดเลือกแพทย์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการฝึกอบรม 2563 

-Websiteราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย