ปี 2563

 ปี 2564

 

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน        
  23.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ pdf4 pdf4  
  23.2 แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต pdf4 pdf4  
  23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
  23.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ pdf4 pdf4  
  23.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลราชบุรี pdf4 pdf4  
  23.6 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม pdf4 pdf4  
        
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน        
  24.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ pdf4 pdf4  
  24.2 ผลการรายงานแผนปฎิบัติการป้องกัน pdf4 pdf4  
  24.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล pdf4 pdf4  
  24.4 บันทึกข้อความรายงาน pdf4 pdf4  
  24.5 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม pdf4 pdf4  
  24.6 แบบติดตามประเมินผลฯ pdf4 pdf4  
  24.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล pdf4 pdf4