ปี 2563

 ปี 2564

 

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน        
  25.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรววจสอบภายใน pdf4 pdf4  
  25.2 แผนการตรวจสอบภายใน pdf4 pdf4  
  25.3 ผลการตรวจสอบภายใน pdf4 pdf4  
  25.4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ pdf4 pdf4  
  25.5 คู่มือปฎิบัติงานการตรวจสอบภายใน pdf4 pdf4  
         
EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้        
  26.1 คู่มือประชาชน pdf4 pdf4  
  26.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4