ปี 2563

 ปี 2564

 

EB 5  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)        
5.1 โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา pdf4 pdf4  
5.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
5.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
       
EB 6  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง      
6.1 โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา pdf4 pdf4  
6.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
6.3 ผลการดำเนินงานในคลินิกพิเศษ pdf4 pdf4  
6.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
       
EB 7  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี        
7.1 โครงการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา pdf4 pdf4  
7.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
7.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4