ปี 2563

 ปี 2564

 

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ        
  13.1 การกำหนดมาตรการกลไกในการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกำกับเจ้าหน้าที่ pdf4 pdf4  
  13.2 บันทึกรายงาน pdf4 pdf4  
  13.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
       
EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ      
  14.1 อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ pdf4 pdf4  
  14.2 การรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2562 pdf4 pdf4  
  14.3 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร pdf4 pdf4  
  14.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล pdf4 pdf4