ปี 2563

 ปี 2564

 

EB16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน        
  16.1 การกำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียน pdf4 pdf4  
  16.2 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนปกติ pdf4 pdf4  
  16.3 แผนผังกระบวนการจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ pdf4 pdf4  
  16.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
  16.5 รายงานผลดำเนินการภาพรวม ปี 63 (ตุลาคม-สิงหาคม) pdf4 pdf4