ปี 2563

 ปี 2564

 

EB17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน        
  17.1 ประกาศกระทรวงการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา pdf4 pdf4  
  17.2 ประกาศ รพ รบ pdf4 pdf4  
  17.3 หนังสือเวียน pdf4 pdf4  
  17.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
  17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4