ปี 2563

 ปี 2564

 

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน        
  18.1 บันทึกข้อจัดตั้งกลุ่มแว่นขยาย และรายงานการประชุม pdf4 pdf4  
  18.2 บันทึกขอผู้บริหารฯจัดกิจกรรม และเผยแพร่ฯ pdf4 pdf4  
  18.3 กิจกรรมฯ pdf4 pdf4  
  18.4 ภาพกิจกรรม pdf4 pdf4  
  18.5 บันทึกรายงานผลการจัดกิจกรรมเสนอผู้บริหารฯ pdf4 pdf4  
  18.6 แบบฟอร์มเผยแพร่ pdf4 pdf4  
  
EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่        
  19.1 หนังสือรายงานผู้บริหาร pdf4 pdf4  
  19.2 จัดตั้งกลุ่ม STRONG pdf4 pdf4  
  19.3 รายงานการประชุม pdf4 pdf4  
  19.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ pdf4 pdf4