พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

          โรงพยาบาลราชบุรี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำ ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นเลิศทางการแพทย์ มีคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศ และเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม


พันธกิจ

          1. ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

          2. พัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านหัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด และปลูกถ่ายอวัยวะ

          3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

          4. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์


ค่านิยมร่วม "RBH MOPH"

          R: Responsibility รับผิดชอบ

          B: Be considerate มีน้ำใจ

          H: Honest ซื่อสัตย์

          M: Mastery เป็นนายตนเอง

          O: Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ พัฒนานวัตกรรม

          P: People Centered Approach ใส่ใจประชาชน

          H: Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม


จุดเน้น/ เข็มมุ่ง

          1. พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ 5 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ

          2. 3P Safety

          3. พฤติกรรมบริการที่ดี

          4. ลดความแออัดในการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

          5. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้


ประเด็นยุทธศาสตร์

          1. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูงอย่างยั่งยืน

          2. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการสุขภาพ และมีความสุข

          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

          5. สนับสนุนกระบวนการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน

          6. สนับสนุนการผลิตแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง และพัฒนางานวิจัย


นโยบายโรงพยาบาลราชบุรี

 • พัฒนาและต่อยอดโรงพยาบาล ให้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญที่เป็นเลิศทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานชั้นนำระดับประเทศ และมีนวัตกรรมในสาขาหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง อุบัติเหตุ ทารกแรกเกิด ปลูกถ่ายอวัยวะ 

 • เพิ่มศักยภาพในการจัดระบบบริการในการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุอย่างครอบคลุมและมีคุณภาพ

 • เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร ยกระดับการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกมิติ เชิงรุก ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เกิดความไว้วางใจต่อระบบบริการของโรงพยาบาล

 • สร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพิ่มศักยภาพสามหมอ เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยง เพิ่มความครอบคลุมพื้นที่ในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ

 • ใช้การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพิ่มการเข้าถึงบริการ

 • พัฒนาระบบบริการ ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลารอคอย ลดความแออัดในการให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

 • พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

 • บริหารการเงินการคลังอย่่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มรายได้จากการบริการเชิงรุกและการดูแลสุขภาพ

 • พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Green & Clean Hospital

 • พัฒนาระบบบริการและศักยภาพบุคลากรเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศในอนาคต

 • เป็นองค์กรคุณภาพ คุณธรรม มีธรรมาภิบาล องค์กรแห่งความสุข และบุคลากรมีความสุข

 • เป็นที่ร่วมผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและจริยธรรม

 

 


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 315 , ทั้งหมด: 284967

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์