พันธกิจ วิสัยทัศน์ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

          เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำของประเทศที่มีคุณภาพมาตรฐานและประชาชนศรัทธา


พันธกิจ

          ๑. ให้การบริบาลประชาชน อย่างเป็นองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๒. พัฒนาระบบบริการศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์

          ๓. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล

          ๔. พัฒนาด้านวิชาการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์


จุดเน้น/ เข็มมุ่ง

          ๑. พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ 5 ด้าน ให้มีประสิทธิภาพ

          ๒. มุ่งพัฒนาระบบ Fast Track ได้แก่ STEMI Stroke Sepsis และ Trauma

          ๓. ลดการติดเชื้อ และการบาดเจ็บจากการทำงานของบุคลากร

          ๔. มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้


ค่านิยม (Core Value)

ค่านิยมหลัก

          M: Mastery หรือเป็นนายตนเอง

          O: Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่

          P: People Centered Approach หรือใส่ใจประชาชน

          H: Humility หรือถ่อมตนอ่อนน้อม

ค่านิยมร่วม

         Rally          ร่วมใจ

         Behavior    ใส่ใจ

         Happiness   สุขใจ


นโยบายโรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐ และกระทรวงสาธารณสุข

          ๒. ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม และธรรมมาภิบาล

          ๓. พัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ 5 ด้าน

          ๔. พัฒนาระบบ Fast Track ในแผนกฉุกเฉิน

          ๕. พัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ได้แก่ Primary Care Cluster และแพทย์แผนไทย

          ๖. พัฒนาเครือข่าย และระบบเชื่อมต่อให้เข้มแข็ง

          ๗. พัฒนาการเงินการคลังให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นเรื่องการจัดเก็บรายได้ และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

          ๘. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Green & Clean Hospital

          ๙. พัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Smart Hospital

          ๑๐.พัฒนาให้บุคลากรมีความสุข ความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจในทุกระดับ

          ๑๑.ผลักดันให้โรงพยาบาลผ่านการรับรอง HA HPH และผลักดันให้มีนวัตกรรมใหม่ๆ

          ๑๒.ผลักดันให้เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นนำของประเทศ


 แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลราชบุรี

          ๑. พัฒนาระบบบริการและเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และตติยภูมิชั้นสูง อย่างยั่งยืน

          ๒. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

          ๓. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพด้านบริการสุขภาพ และมีความสุข

          ๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ

          ๕. สนับสนุนกระบวนการคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานทุกด้าน

          ๖. สนับสนุนการผลิตแพทย์เฉพาะทาง พยาบาลเฉพาะทาง และพัฒนางานวิจัย

 


© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 17 , ทั้งหมด: 33926