กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ

พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

Image

พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

Image

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

Image

หลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ

Image

จรรยาบรรณข้าราชการ สป.สาธารณสุข

Image

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

Image

กฏหมาย เศรษฐกิจ-สังคม เกี่ยวกับทางการพยาบาล

Image

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

Image

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 30 , ทั้งหมด: 33939