ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุไดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ

- เอกสารแนบ


ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป้นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เงินงบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไป

บัดนี้ การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบต่างๆ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 8 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทยกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งนิติกร และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งวิศวกรโยธา และประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นั้น

บัดนี้ การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามาถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เสร็จสิ้นแล้ว โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

- เอกสารแนบ


                    ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน          กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

                   การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักจิตวิทยา กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข          จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                  -เอกสารแนบ


© 2024 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 255 , ทั้งหมด: 261202

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” โปรดกด "ยอมรับ" ในการเปิดใช้งาน Cookie ของเว็ปไซต์