1. การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ปี 2563

 ปี 2564

 

EB 1  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)  

 

 

 

  1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
1.2 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf4 pdf4
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
 

 

 

EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

  2.1 แบบแสดงความบริสุทธ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน pdf4 pdf4
2.2 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
2.3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน pdf4 pdf4
2.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
2.5 หนังสือสั่งการของผู้บริหารที่ให้นำประกาศมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินกาเรพื่อส่งเสริมความโปร่งใส pdf4 pdf4
2.6 หลักฐานการนำประกาศมาตรการ กลไกฯ ไปเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ pdf4 pdf4
2.7 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ ปลดประกาศ pdf4 pdf4
2.8 บอร์ดประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ pdf4 pdf4
2.9 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
2.10 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2563 ตค-เมย pdf4 pdf4
2.11 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ประจำปี 2563 pdf4 pdf4
2.12 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
2.13 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ ต.ค. 62 - ก.ย. 63) pdf4 pdf4
 

 

 

EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  

 

 

3.1 โครงการที่แสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง pdf4 pdf4
 

 

 

EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ  
4.1 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.2 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.3 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.5 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.6 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.7 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.8 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) pdf4 pdf4
4.9 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
4.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4
4.11 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 pdf4 pdf4
4.12 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 pdf4 pdf4
4.13 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 pdf4 pdf4
Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี