3. การเปิดเผยข้อมูล

 

 ปี 2563

 ปี 2564

 

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน        
8.1 มาตรการกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล pdf4 pdf4  
8.2 บันทึกข้อความลงนามประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
8.3 ปัญหาอุปสรรคของโครงการฯ pdf4 pdf4  
8.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
8.5 สรุปปัญหาอุปสรรคของปี 62 pdf4 pdf4  
       
EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน      
9.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 pdf4 pdf4  
9.2 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 pdf4 pdf4  
9.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล pdf4 pdf4  

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี