EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี  
  10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
  10.2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563
 
EB11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน
  11.2 บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ 62
  11.3 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
 
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี  
  12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563
  12.2 บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ 63

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี