ปี 2563

 ปี 2564

 

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี        
  10.1 บันทึกข้อความขออนุมัติแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 pdf4 pdf4    
  10.2 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 pdf4 pdf4  
       
EB11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
  11.1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผน pdf4 pdf4  
  11.2 บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ 62 pdf4 pdf4  
  11.3 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 pdf4 pdf4  
       
EB12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี        
  12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 pdf4 pdf4  
  12.2 บันทึกข้อความลงนาม และขออนุญาตนำไปเผยแพร่ 63 pdf4 pdf4  

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี