6. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

 ปี 2563

 ปี 2564

 

EB15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน  
  15.1 ประกาศโรงพยาบาลราชบุรีเรื่อง เจตจำนงสุจริต pdf4 pdf4  
  15.2 ประกาศโรงพยาบาลราชบุรีเรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน pdf4 pdf4  
  15.3 รูปประกอบ pdf4 pdf4  
  15.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
  15.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี