10. การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

 

 ปี 2563

 ปี 2564

 

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน        
  20.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน pdf4 pdf4  
  20.2 บักทึกรายงานผู้บริหาร pdf4 pdf4  
  20.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
        
EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน        
  21.1 มาตรการโรงพยาบาลใสสะอาด โปร่งใส ห่างไกลผลประโยชน์ทับซ้อน pdf4 pdf4  
  21.2 การปรับปรุงขั้นตอน แนวทางในการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf4 pdf4  
  21.3 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ pdf4 pdf4  
  21.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  
        
EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรมสัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่        
  22.1 การประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน pdf4 pdf4  
  22.2 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ pdf4 pdf4  
  22.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ pdf4 pdf4  

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี