EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
  23.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  23.2 แผนปฎิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
  23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
  23.4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ
  23.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลราชบุรี
  23.6 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
  
EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน  
  24.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ
  24.2 ผลการรายงานแผนปฎิบัติการป้องกัน
  24.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
  24.4 บันทึกข้อความรายงาน
  24.5 รายงานผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม
  24.6 แบบติดตามประเมินผลฯ
  24.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล

 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี