ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ด้วยจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว20 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 และหนังสือสำนักงานเขตสุขภาพที่ 5 ที่ สธ 0230/ว1795 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 173 , ทั้งหมด: 111194