ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ประกาศรับสมัคร

-ใบขอโอน

-ใบขอย้าย

-คำรับรองผู้บังคับบัญชา

-ใบสมัคร


Recent Posts

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 212 , ทั้งหมด: 92661