ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่องขยายเวลารับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ที่ สธ0201.036/ ว 8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ประกาศรับสมัคร

-ใบสมัคร

-คำรับรอง

-ใบขอโอน

-ใบขอย้าย


© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 172 , ทั้งหมด: 111193