Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย แบบการแบ่งรายรับ 50% ของค่านวด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.9/1603 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 เรื่อง ข้อตกลงการจ้างลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรีจะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 4 ตำแหน่ง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข ที่ สธ0201.036/ ว 8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ประกาศรับสมัคร

-ใบสมัคร

-คำรับรอง

-ใบขอโอน

-ใบขอย้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วย โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนักโภชนาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

-ประกาศรับสมัคร

-ใบสมัคร

-คำรับรอง

-ใบขอโอน

-ใบขอย้าย


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
  2. ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 176 , ทั้งหมด: 111197