Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จะดำเนินการสรรหาคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี

เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามแนวทางหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0220.01/23343 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก 

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายเดือน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


User Rating: 1 / 5

Star ActiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือระดับชำนาญการ จำนวน 3 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ประกอบกับหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.036/ว 8 ลงวันที่ 10 มกราคม 2555 จึงประกาศรับสมัครเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

-ประกาศรับสมัคร

-ใบขอโอน

-ใบขอย้าย

-คำรับรองผู้บังคับบัญชา

-ใบสมัคร


Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 145 , ทั้งหมด: 111166