Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้

-เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยคณะกรรมการประเมินบุคคล ที่ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งจะดำเนินการรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลราชบุรี

- ประกาศรับสมัคร

- ใบสมัคร


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น 

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

-เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยโรงพยาบาลราชบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน เป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย แบบการแบ่งรายรับ 50% ของค่านวด ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0526.9/1603 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2544 เรื่อง ขอตกลงการจ้างลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  2. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเภสัชกร
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 165 , ทั้งหมด: 111186