Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้ดำเนินการรับสมัครข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการมาดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม - 26 กันยายน 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 150 , ทั้งหมด: 111171