Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน 

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานประจำห้องทดลอง

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขปประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้า
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 177 , ทั้งหมด: 111198