Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ด้วยประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคล ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกสิ้นสุดลงแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากข้อมูลที่ผู้สมัครได้รับรองไว้แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี

- เอกสารแนบ


User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย และได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประการศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 159 , ทั้งหมด: 111180