Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 13 มกราคม 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ในตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 8 อัตรา 

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังนี้

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 2 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรีและนักจัดการงานทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรีและนักจัดการงานทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 161 , ทั้งหมด: 111182