Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

          ตามที่ได้มีประกาศมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่การเงินมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรีและนักจัดการงานทั่วไปมูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี จำนวนตำแหน่งละ 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-29 ธันวาคม 2565 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว

          จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ

          - เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศ ดังนี้

-เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 180 , ทั้งหมด: 111201