Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี จำนวน 1 อัตรา นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) 

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ ตามรายละเอียด

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง
  2. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องลอง
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

Recent Posts

© 2022 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 208 , ทั้งหมด: 92657