Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ 

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน สังกัดโณงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

- เอกสารแนบ


User Rating: 2 / 5

Star ActiveStar ActiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 145 , ทั้งหมด: 111166