Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ราย 

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

คณะกรรมการประเมินบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 มีมติให้ข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญพิเศษ ของโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ราย 

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู)

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ฟู) ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ เภสัชกรปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค
  4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 161 , ทั้งหมด: 111182