Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 5 อัตรา 

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นั้น

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- เอกสารแนบ


User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

ตามที่ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา

โรงพยาบาลราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรัเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
  2. ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 175 , ทั้งหมด: 111196