Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานกลุ่มงานอายุรกรรม สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

 การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานอายุรกรรม สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่จังหวัดราชบุรี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามลำดับที่ 

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2565 นั้น

บัดนี้การสรรหาและคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงาน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกำหนดวันเวลาสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ
  4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทัวไปในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี

Recent Posts

© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 151 , ทั้งหมด: 111172