Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรี ได้รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

บัดนี้ การเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุไดดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่โรงพยาบาลราชบุรีได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

บัดนี้ การรับสมัครเพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

โรงพยาบาลราชบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในตำแหน่งนิติกร นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังรายชื่อต่อไปนี้

-เอกสารแนบท้าย


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  2. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งวิศวกรโยธา
  3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการผสมผสานการแพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 164 , ทั้งหมด: 111185