Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา เพื่อเข้าปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ได้มีประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีในตำแหน่งนิติกร

บัดนี้ การเลือกสรรได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร

- เอกสารแนบ


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามประกาศโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ได้เรียกตัวผู้ผ่านการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชบุรี นั้น

การดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดราชบุรี ได้สิ้นสุดลงแล้ว เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

-เอกสารแนบท้าย


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ตามที่ จังหวัดราชบุรีได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ตามลำดับที่ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้าย

- เอกสารแนบ


  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรับย้าย/รับโอนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลราชบุรี สำนักงานสาธารณสุขบุรี
  2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คุณลักษณะบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตำแหน่งนิติกร
  3. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในสังกัดโรงพยาบาลราชบุรี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  4. ประกาศโรงพยาบาลราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ภาคคุณลักษณะบุคคล และความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
© 2023 Flex. All Rights Reserved. Powered by Computer Center Ratchaburi Hospital

วันนี้: 151 , ทั้งหมด: 111172