ตามที่ได้มีประกาศมูลนิธีโรงพยาบาลราชบุรี ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี นั้น

          มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชบุรี กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่


 

Copyright © 2021 โรงพยาบาลราชบุรี. All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect
 

โรงพยาบาลราชบุรี

85 ถนนสมบูรณ์กุล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032 719 600

พัฒนาระบบโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชบุรี